fbpx

Polityka prywatnosci

 

   1. I. Administrator danych osobowych

    1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia
    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
    sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (RODO) jest TRD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
    Przeźmierowie pod adresem ul. Skowronkowa 18, 62-081 Przeźmierowo, wpisana
    do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
    Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
    Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545538, NIP: 7811906962, REGON:
    360861074, kapitał zakładowy 5.000 zł.
    2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych
    osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
    zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
    modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
    osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
    3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
    zawarcia umowy z administratorem danych.
    4. Administrator danych przetwarzane dane osobowe w szczególności w postaci
    danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz nazwy firmy), danych
    adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych,
    danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób
    wskazanych do kontaktu przez klienta.

    II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
    Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
    a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co
    jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit.
    f RODO);
    b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej
    umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu
    internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
    administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art.
    6 ust. 1 lit. c RODO);
    e) rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na
    podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r.
    o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów
    i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
    przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie
    uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

    g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
    w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora
    danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art.
    6 ust. 1 lit. f RODO);
    h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu
    internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie
    uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    i) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie
    uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na
    podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
    1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych
    mogą być podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator
    danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne.
    2. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać również operatorzy pocztowi, kurierzy
    lub inne firmy przewozowe za pośrednictwem których administrator danych
    realizuje dostawy produktów do klientów.
    3. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza
    Europejskim Obszarem Gospodarczym.

    IV. Okres przechowywania danych osobowych

    1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania
    umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej
    obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych
    z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów
    prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami
    Kodeksu cywilnego
    2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach
    rozliczeniowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy
    o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
    3. Administrator danych przechowuje dane przetwarzane w celach marketingowych
    do czasu wycofania przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie
    danych, ale przez czas nie dłuższy niż lat 10.
    4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane
    w ust. 1-3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie
    danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie
    niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

    V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

    1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma
    prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
    („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do

    przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na
    przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
    2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez
    administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów
    prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia
    skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    VI. Profilowanie

    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez
    profilowanie.

    VII. Polityka „Cookies”

    1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji
    związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to
    niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za
    pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje
    pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu
    wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
    internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym
    Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich
    usunięcia przez Klienta.
    2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu
    internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu
    internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki
    Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony
    internetowej w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies
    umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz
    parametrów strony.
    3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować
    pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich
    gromadzenie na urządzeniu Klienta.
    4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego
    urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych
    funkcjonalności Sklepu internetowego.

    .

  Kontakt
  Wysyłka i zwrot
  Regulamin
  Polityka prywatności
  FAQ